Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Amenzi si nu numai!!!!!

Un articol de Dinu Florin Cirstean, publicat 10 Aprilie 2017, 1077 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 1 interesant, 0 neinteresant.


Pedepsele prevazute de lege pentru braconaj, pescuit fara permis si alte infractiuni legate de pescuit:
(ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009))
Care sunt sanctiunile prevazute de lege?

Art. 58. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi alte vieţuitoare acvatice vii,
efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;
b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate
de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;
c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;
d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.
Art. 59. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului
sau autorizaţiei, după caz:
a) prinderea salmonidelor cu mâna;
b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai
mult de 10 bucăţi/exemplare/zi în total, din speciile de păstrăvi, lipan şi coregon în apele de
munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi, din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului
în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;
e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.
f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi
mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de
protecţie.

Art. 60. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a
autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din
lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;
b) utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar
Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;
c) neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de
personalul cu drept de control şi inspecţie;
d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona
de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;
e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.
Art. 61. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
1.500 lei la 3.500 lei:
a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;
b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.
Art. 62. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a
autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea
resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;
b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia
navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare
şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit
recreativ/sportive sau comercial;
c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu
marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit. 
17
Art. 63. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la
4.000 lei la 8.000 lei:
a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor
şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie
infracţiune potrivit legii penale;
b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a
cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate,
dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie
infracţiune potrivit legii penale;
d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală
a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în
sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu
constituie infracţiune potrivit legii penale;
f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi
salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei
piscicole în aval de o lucrare de barare;
h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a
oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor,
lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
i) pescuitul lostriţei;
j) prinderea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de
munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului; ABROGAT
k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor
şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;
l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona
de 500 m aval de baraj;
m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace a buştenilor prin
albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.
Art. 64. – Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la
6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi
3 ani
a) nedeţinerea licenţei/autorizaţiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv sau
procesare, după caz;
b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi
distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;
c) pescuitul neautorizat al sturionilor;
d) deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de
sturioni fără documente sau marcaje justificative legale;
e) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului
ilegal;
f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de
pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu
lacurile, bălţile sau cu terenurile inundabile;
g) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al
peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;
h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;ABROGAT
i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub
dimensiunile minime legale;
j) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor
sau produselor din peşte obţinute din pescuit; 
18
k) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către
persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor,
precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
l) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare,
prin greblare sau harponare;
m) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de
tip monofilament.

Art. 65. – (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de
la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele
acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu
substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte
neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor
vieţuitoare acvatice;
b) pescuitul cu unelte şi scule neautorizate;
c) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 66. – (1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de
pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost
folosite la săvârşirea infracţiunilor.
(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte,
icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării.
(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de
constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la
bugetul de stat.
Art. 67. – (1) Pe lângă organele de urmărire penală, sunt competente să constate
infracţiunile prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu şi din
cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».
(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor,
prevăzute de Codul de procedură penală.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58–63 se fac
de către personalul prevăzut la alin. (1).
Art. 68. – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58–63 le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul
amenzii prevăzute la art. 58–63, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
Art. 681
– Furtul piscicol se pedepseşte conform infracţiunii de furt prevăzute în Codul
penal.

Sursa: ANPA


adaugă comentariu

Discuție:

Dinu Florin Cirstean spune:11 Aprilie 2017

Parerea mea este ca sanctiuniea e mult prea blanda. Direct dosar penal si macar 2-3 ani de bronzare-n dungi.

Radu Pop spune:10 Aprilie 2017

Amenda de la 6000 la 10000 ron pentru pescuitul in perioada de prohibitie ? Citesc bine ?