Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

Pescuit comercial pe apele publice din România

Un articol de Dinu Florin Cirstean, publicat 25 Mai 2011, 5716 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 3 interesant, 0 neinteresant.


Pe site-ul ANPA a apărut un Proiect de Ordin  pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate.

Este o ştire care din pacate ne taie şi ultimile speranţe că fauna piscicolă din principalele râuri ale ţării noastre se va mai reface vreodată.

Găsiţi acest doument la urmatoarea adresă : http://www.anpa.ro/index.php?v=stire&id=78 (nu mai funcționează)

Citiţi şi vă întristaţi !

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

nr.  .....  din …….

pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării  pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate

În temeiul:

-  art. 8, art. 9, art. 13, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art.41, art. 41, art. 42, din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări  şi complectări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

-  art. III şi IV, din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării;

 - art.2, alin.(2)   şi art.7, lit. A, pct.b)  şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi  funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Avacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea  şi funcţionarea Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, precum  şi a unor stucturi aflate în subordinea acestuia, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2371/2002  privind conservarea  şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti conform politicii comune a pescuitului; 

- Regulamentului Comisiei (CE) nr.  26/2004 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului. 

Având în vedere:

- consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului comercial;

- referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Avacultură nr........,

 

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite următorul

ORDIN

Art.1 (1) - Pe teritoriul  României pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se practică în Dunăre, Prut, Marea Neagră şi lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura.

           (2) Pescuitul comercial în Marea Neagră se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi şi a legislaţiei în vigoare

           (3) Pescuitul comercial în apele continentale se practică de la sfârşitul perioadei de prohibiţie pentru anul în curs, pâna la începutul perioadei de prohibiţie a anului următor cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 2 - Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului  în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3 - Ordinul ministrului agriculturii, padurilor  şi dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului  în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale publicat în Monitorul Oficial al României nr. 64 din 28 ianuarie 2010, Partea I, se abrogă.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru

Valeriu TABĂRĂ

 

ANEXĂ

NORME

privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Capitolul I: Condiţii generale

 

Art.1 (1) – Accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului, în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se acordă de către Agenţia Naţională pentru Pescuit  şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în mod direct pescarilor profesionişti, persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, societăţilor comerciale, întreprinderilor individuale  şi întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial. 

        (2) Pentru a putea practica pescuitul comercial, pescarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:              

              a) să deţină permis de pescuit comercial;

              b) să deţină autorizaţie de pescuit comercial. 

        (3) Navele/ambarcaţiunile folosite la pescuit  trebuie să fie înscrise în fişierul navelor/ambarcaţiunilor  de pescuit  şi să deţină licenţă de pescuit.                     

Art 3 (1) - Stabilirea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit pe zone/tronsoane de pescuit se face cu  espectarea regulamentelor comunitare şi a legislaţiei în vigoare privind pescuitul, precum   şi a studiilor  ştiinţifice anuale care stabilesc captura totală admisibilă (TAC). 

          (2) Atribuirea dreptului de pescuit comercial se face având în vedere urmatoarele:

                 - cota si efortul de pescuit stabilite prin studiul de TAC, pe sector/tronson de pescuit;

                 -  abaterile de la legislaţia în vigoare privind pescuitul comercial;

                 -  domiciliul în zona atribuită la pescuit;

                 -  raportarea capturilor la filiala teritorială. 

Art.4 Agenţia Naţională pentru Pescuit  şi Acvacultură are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea  şi emiterea documentelor prevăzute  în prezentul ordin.

Art.5 Licenţa de pescuit, permisul de pescuit comercial  şi autorizaţia de pescuit comercial  se emit si se elibereaza de Filialele teritoriale ANPA, în baza procedurilor aprobate prin decizia preşedintelui ANPA.

Art.6 (1) - Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial şi care se vizează anual.

          (2) Licenţa de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului navei/ambarcaţiunii de pescuit.

          (3) Modelul licenţei de pescuit pentru apele continentale este prezentat în anexa nr.1.

          (4) Modelul licenţei de pescuit pentru apele maritime este prezentat în anexa nr.2.

 

Art.7 (1)- Pentru eliberarea licenţei de pescuit, nava/ambarcaţiunea de pescuit trebuie să fie înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

         (2) Numărul  şi tipul uneltelor de pescuit admise pentru o ambarcaţiune este limitat funcţie de TAC  şi vor fi înscrise în licenţa de pescuit .

         (3) La eliberarea licenţei de pescuit, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:

               a) cerere, în care se va menţiona sectorul/tronsonul de pescuit, tipul şi numărul uneltelor de pescuit;

               b) dovada plăţii taxei de licenţiere, conform prevederilor legale în vigoare;

               c) copie dupa certificatul de înmatriculare al navei/ambarcaţiunii de pescuit emis de Autoritatea navală româna si prezentarea originalului pentru conformitate.

         (4) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit, însoţite de documentele prevăzute la alin. (3) se depun la filialele teritoriale ANPA.

Art.8 (1) - Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată şi care se vizează anual.    

          (2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr.3.

Art.9- (1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie  să depună următoarele documente:

                 a) cerere;

                 b) două poze tip paşaport;

                 c) copie după BI/CI;

                 d) copie după autorizaţia eliberată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în care sa fie înscrisă activitatea de pescuit comercial sau adeverinţa de salariat din care să rezulte că este angajat cu contract de muncă la o societate comercială care are în obiectul de activitate si pescuitul comercial; 

                e) dovada plăţii taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale  în vigoare;

                 f) copie după diploma/ certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist;

                g) cazier judiciar din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului  şi declaraţie pe propria răspunde că nu este în curs de judecată.

        (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun  şi se verifică la filialele teritoriale ANPA, in vederea emiterii si eliberarii.

Art.10 Nu se eliberează permis de pescuit comercial persoanelor cu cazier pentru infracţiuni la legea pescuitului.

Art.11 (1) Licenţa de pescuit, permisul de pescuit comercial pot fi suspendate sau retrase, prin decizia preşedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, când se constată  nerespectarea legislaţiei in domeniul pescuitului.

Art.12 (1)  Autorizaţia de pescuit comercial are caracter temporar, se eliberează de filialele teritoriale ANPA  şi conţine date referitoare la identificarea utilizatorului, la perioada de valabilitate,  la sectorul/tronsonul de pescuit, cota alocată pe specii, punctele de debarcare, centrele de primă vânzare.

            (2) Autorizaţia de pescuit comercial se eliberează  pe asociaţii/organizaţii de pescari profesionişti/societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pentru fiecare ambarcaţiune.

            (3) Pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună la filialele teritoriale  ANPA următoarele documente:

                   a) cerere, în care se va menţiona sectorul/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare si centrele de primă vânzare  aflate în administrare proprie sau contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de porturi/puncte de debarcare si centre de primă vânzare;

                   b) dovada plăţii taxei de autorizare,  conform prevederilor legale  în vigoare; 

                   c) tabel nominal cu pescarii profesionişti,  tabel licenţe de pescuit, tabel cu numărul şi tipul uneltelor  de pescuit;

                   d) copie Certificat de înmatriculare  emis de Oficiul Registrul Comerţului pentru persoanele juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial;

                   e) certificat anual de atestare fiscală pentru solicitanţii prevăzuţi la alin.(2).        

         (4) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial este prezentat în anexa nr.4.

Art. 13 - (1) ANPA stabileşte prin decizie a preşedintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit.

               (2) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligaţia să achite contravaloarea mărcilor la filiala teritorială ANPA şi să le monteze  pe uneltele de pescuit.

              (3) ANPA asigură  confecţionarea mărcilor.

              (4) Gestionarea  şi evidenţa mărcilor se face de către filialele teritoriale ANPA. 

              (5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecţie  şi control din cadrul ANPA, care nu au montate mărci, sunt retrase de la pescuit, aplicându - se prevederile legale în vigoare.

Art.14 - (1) Autorizaţia de pescuit comercial poate fi suspendată sau retrasă, prin decizia preşedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de control şi inspecţie din cadrul ANPA, când se constată  nerespectarea legislaţiei în domeniul pescuitului.

              (2) Orice modificari privind permisul de pescuit comercial, licenţa de pescuit sau autorizaţia de pescuit comercial şi anexele acesteia, se va face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea  şi eliberarea altor documente, cu  respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.

     

 

Capitolul II : Pescuitul comercial în ape continentale cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Art. 15. (1)  Captura realizată în urma pescuitului comercial în ape continentale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se descarcă numai în punctele de debarcare/acostare, sau în centrele de primă vânzare autorizate, dupa caz, unde se completează Declaraţia de descărcare.

            (2) Modelul Declaraţiei de descărcare este prezentat în anexa nr.5.

            (3) Declaraţia de descărcare se completează de către proprietarul/operatorul ambarcţiunii de pescuit în trei exemplare, care sunt distribuite astfel:

                  a) originalul – la punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz;

                  b) exemplarul al doilea – la filiala teritoriale ANPA;

                   c) exemplarul al treilea – rămâne la cotor,  la ambarcţiunea de pescuit.

 Art. 16 În vederea nominalizării  şi funcţionării,  punctele de debarcare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

              a) să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit şi descărcarea  capturilor;

              b) să fie inscripţionat;

              c) să fie înregistrate sanitar-veterinar; 

              d) să deţină dispozitive de cântărire a peştelui;

               e) să afişeze un program de funcţionare.

Art.17 În vederea nominalizării şi funcţionării, Centrele de primă vânzare trebuie să deţină:

              a) spaţiu de refrigerare ( 0 grade C -  + 4 grade C) pentru primirea, depozitarea  şi vânzarea peştelui  şi a produselor din peşte, primite de la porturile/punctele de debarcare ;

              b) spaţiu frigorific pentru depozitarea cantităţilor de peşte şi a produselor din peşte nevândute în ziua primirii peştelui de la punctele de debarcare;

              c) dotări cu apă curentă, maşini pentru fulgi de gheaţă, dispozitive de cântărire, ambalaje etc.;

              d) să afişeze program pentru primirea peştelui de la punctele de debarcare;

              e) să fie înregistrate sanitar-veterinar;

               f) să afişeze program de funcţionare;

Art.18  Punctele de debarcare  şi Centrele de primă vânzare care îndeplinesc condiţiile de funcţionare sunt nominalizate prin Decizia preşedintelui ANPA.

Art.19 (1)  După efectuarea ultimei toane de pescuit, pâna la predarea la punctele de debarcare/acostare, peştele capturat se înscrie in Jurnalul de  transport.

            (2) Modelul Jurnalului de transport este prezentat în anexa nr.6.

            (3)  Jurnalul de transport se completează zilnic de către proprietarul/operatorul ambarcţiunii de pescuit în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

                     a) originalul – la filiala teritorială ANPA pâna la data de 05 ale fiecărei luni;

                     b) exemplarul al doilea – rămâne la cotor,  la ambarcţiunea de pescuit.

           (4) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcaţiunile care deţin licenţă de pescuit pleacă la pescuit  şi revin de la pescuit. Locaţia punctelor de acostare  va fi comunicată în scris filialelor teritoriale ANPA la eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial şi ori de câte ori apar modificări.

Art.20 - Transportul peştelui şi/sau produselor din peşte de la punctele de debarcare/acostare la centrul de primă vânzare va fi însoţit de nota de transport peşte al cărei model este prevăzut în anexa nr.7.

Art. 21 - (1) În  punctele de debarcare sau în centrele de primă vânzare care  sunt nominalizate să funcţioneze, comercializarea peştelui şi produselor din peşte se face numai către persoane fizice autorizate/persoane juridice autorizate care au ca obiect de activitate comercializarea peştelui  şi a altor vieţuitoare acvatice.

               (2) Administratorul Centrului de primă vânzare are obligaţia întocmirii Notei de vânzare la fiecare livrare, cât şi transmiterii acestora la filialele teritoriale ANPA pâna la data de 05 ale fiecărei luni.

               (3) Modelul Notei de vânzare este prezentat în anexa nr.8.

               (4) Nota de vânzare se va întocmi în trei exemplare, care vor fi distribuite astfel:

                      a) originalul – la cumpărător;

                      b) exemplarul al doilea – la filiala teritorială ANPA;

                      c) exemplarul al treilea – rămâne la cotor, la Centrul de primă vânzare;

Art. 22 (1) – Colectarea peştelui capturat în urma pescuitului comercial în Dunăre, Prut, Olt  şi lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura, unde nu sunt condiţii de amplasare a punctelor de debarcare se face în punctele de acostare, iar  transportul  de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face cu mijloace de transport specializate pentru peşte  şi produse din peşte înregistrate sanitar-veterinar, în baza avizului de expediţie.

             (2) La eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii care se regăsesc la prevederile alin.(1) trebuie să depună la filialele teritoriale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte  şi produse din peşte înregistrate sanitar-veterinar.

 

 

Capitolul III: Pescuitul comercial în Marea Neagră 

 

Art. 23 (1) – Pescuitul comercial în Marea Neagră se practică cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei în vigoare.

             (2) Activităţile de pescuit marin reprezintă totalitatea acţiunilor derulate pe mare în scopul capturării de resurse acvatice vii, incluzând deplasarea în zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriuzisă (timpul cât unealta acţionează la orizontul de pescuit), recuperarea la bord şi deplasarea în portul de debarcare.

             (3) Perioada aferentă activităţilor de pescuit marin se calculează din momentul plecării navei de pescuit din port spre zona de pescuit, până în momentul întoarcerii navei în portul de debarcare, având recuperate uneltele  folosite la pescuit, este multiplu de 24 de ore şi se exprimă în zile de activităţi de pescuit marin.

             (4) Pescuitul marin la scară redusă reprezintă pescuitul desfasurat de catre ambarcatiuni care au o lungime maxima de 12 m  şi care nu utilizeaza uneltele  remorcate enumerate in tabelul 3 din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei, privind Registrul flotei de pescuit comunitare.

Art. 24 -Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 25 - Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanenţă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 26 - Înainte  cu două ore de a ieşi în mare, comandanţii navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 15 m trebuie să anunţe autorităţile portuare şi pe reprezentantul filialei teritoriale ANPA.

Art. 27 (1) - Filialele teritoriale ale ANPA  ţin evidenţa navelor care pescuiesc în Marea Neagră, prin completarea Registrului de evidenţă a navelor mai mari de  15 m  în care se înscriu toate intrările şi ieşirile acestora.

            (2) Modelul  registrului de evidenţă a navelor  şi ambarcaţiunilor de pescuit este prezentat în anexa nr.9.

Art. 28 (1) - În timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m au obligaţia de a completa zilnic Jurnalul de pescuit la Marea Neagră aflat la bord, în care este inclusă şi declaraţia de descărcare.

            (2) Modelul Jurnalului de pescuit la Marea Neagră este prezentat în anexa nr.10.

Art. 29 - (1) Peştele capturat în urma pescuitului comercial în Marea Neagră,   de către nave de pescuit cu lungimi „mai mari de 15 m, este descărcat în porturile/punctele de debarcare, unde se întocmeşte Declaraţia de descărcare prezentată în anexa nr.5. 

Art. 30 (1) - Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 m au obligaţia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

             (2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr.11.

Art. 31 - Dispoziţiile art. 30 se aplică şi celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.     

Art. 32 (1) - Jurnalele de pescuit costier  se completează în 2 exemplare, care sunt distribuite astfel:

                      a) originalul – se depune la filiala teritorială ANPA pâna la data de 05 ale fiecărei luni;

                      b) exemplarul  al doilea  - rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit.

             (2) Instrucţiunile de completare a Jurnalului de pescuit la Marea Neagră şi a Jurnalului de pescuit costier sunt prezentate în anexa nr.12.

Art. 33 (1) -În vederea nominalizării şi funcţionării,  punctele de debarcare la Marea Neagră trebuie să respecte condiţiile precizate la art.16, litera b - e) şi să fie dotate cu sistem de tractare cu vinci a ambarcaţiunilor.

             (2) În vederea nominalizării  şi funcţionării, Centrele de primă vânzare la Marea Neagră trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 17.

Art. 34 - Speciile de peşti capturate la Marea Neagră sunt menţionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform anexei nr. 13. 

Art. 35 - Transportul peştelui şi/sau produselor din peşte capturat în urma pescuitului comercial la Marea Neagră de la punctele de debarcare la centrul de primă vânzare va fi însoţit de nota de transport al cărei model este prezentat în anexa nr.7.

Art. 36 - Peştele capturat în urma pescuitului comercial la Marea Neagră poate fi comercializat  cu respectarea prevederile art. 21.

Art. 37 (1) - Comandanţii navelor de pescuit au obligaţia de a semnala prezenţa delfinilor în zona de pescuit, prin completarea fişei de semnalare a delfinilor.

             (2) Modelul fişei de semnalare a delfinilor este prezentat în anexa nr.14.    

             (3) Fişele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele teritoriale ANPA în termen de 48 ore.

Art. 38 Personalul cu drept de inspectie  şi control din cadrul ANPA, verifică periodic dacă punctele de debarcare  şi centrele de primă vânzare respectă condiţiile de nominalizare şi recunoastere.

Art. 39 Personalul cu drept de inspecţie  şi control din cadrul ANPA monitorizează activitatea de descărcare şi prima vânzare a peştelui şi produselor din peste, din punctele de debarcare/acostare şi centrele de primă vânzare prin controale periodice. 

Art. 40 Autorizaţiile de pescuit comercial, licenţele de pescuit şi permisele de pescuit comercial emise anterior prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea pâna la data expirării valabilităţii acestora.

Art. 41 Anexele nr.1 - 14 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 

MINISTERUL AGRICULTURI ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI

ACVACULTURĂ

 ____________________________________________________________________________________

SE  APROBĂ

 Nr ...…/..............

SECRETAR DE STAT    

BarnaTANCZOS

REFERAT DE APROBARE

 

Avănd în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru optimizarea exploatării resurselor acvatice vii, la finele anului 2010 au fost aprobate modificări şi completări ale  Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura.

Prin promovarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 127/28.12.2010, pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării", au fost revizuite unele prevederi din domeniul pescuitului comercial referitoare la prevenirea, descurajarea şi eliminarea  pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, cât şi a unor prevederi referitoare la conservarea şi protecţia ecosistemelor naturale în acord  cu normele  şi regulamentele Uniunii Europene.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin.(1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările:

- (1) "Accesul la resursele acvatice vi din ariile ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale s i ministrului mediului si padurilor"

-  a fost elaborat si aprobat Ordinul comun al ministrului agriculturii  şi dezvoltării rurale  şi ministrului mediului  şi pădurilor nr. 44/1195/2011  pentru aprobarea Normelor  privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial  în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.

Deoarece practicarea pescuitului comercial a fost reglementată anterior apariţiei Ordinulului comun al ministrului agriculturii  şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului  şi pădurilor nr. 44/1195/2011, prin  Ordinul ministrului agriculturii  şi dezvoltării rurale  nr. 7/2010  pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, se impune elaborarea unui nou ordin privind habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate în  conformitate cu noile prevederi ale legislaţiei.

               Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea acestui ordin.

PREŞEDINTE

Marian Sorinel MĂNĂILĂ

 


adaugă comentariu

Discuție:

Dorin Tudoreanu spune:13 Februarie 2012

interesele economice ale celor implicati, de la vladica pana la opinca, primeaza, in detrimentul protejarii faunei piscicole, a se vedea cazul Prut , lacul de acumulare Stanca, unde cei ce pescuiesc industrial folosesc setci monofilament , cu ochiuri de 20 si rad totul!