Hei, verifică aplicația Eu, Pescar!

Nu este o rețea de socializare, nu este un loc unde să te lauzi dar o aplicație de tip asistent personal, gratuită, ce-ți permite să memorezi toate partidele tale de pescuit. Informațiile introduse sunt private, ale tale, stocate securizat pe servere de tip Cloud. Click aici, deschide pagina aplicației în Magazinul Play sau aici pentru pagina aplicației în App Store

publică o știre

ORDIN privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale

Un articol de Radu Pop, publicat 19 Ianuarie 2017, 1243 afişări

Un articol apreciat ca fiind: 0 interesant, 0 neinteresant.


MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
Nr……..
 
privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale
 
Având în vedere:
- consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanții forurile de reprezentare ale asociațiilor de pescari recreativi legal constituite, la nivel național;
- realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;
- reglementarea accesului la resursele acvatice vii;
- necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;
- întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor;
- referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … ….
 
Luând în considerare prevederile:
- art. 9, art. 23 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
- art. 2 alin. (1) și art.17 ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 
În temeiul:
- art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.
 
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia celor aflate în administrarea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin încheierea unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ cu asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de activitate pescuitul recreativ.
Art.2.-(1) Documentațiile depuse de solicitanți pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, vor cuprinde obligatoriu planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate.
(2)Planul de management este elaborat de instituţii de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii și va fi întocmit pentru o perioadă de 10 ani.
Art.3. (1) Conţinutul Planului de management este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Art.4.–(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile și grila de evaluare.
(2) Criteriile de evaluare este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Grila de evaluare este prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
(4) În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico/profesională.
Art.5. Contractele aflate în curs de derulare se actualizează prin acte adiționale și produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract.
Art.6.Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în condițiile legii și colaborează cu personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ.
Art.7.–(1)Beneficiarii contractelor pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ au obligația să achite anual o sumă egală cu 25% din valoarea cotizațiilor anuale încasate statutar pentru pescuitul recreativ corespunzător numărului de membri pescari recreativi ai asociației. Art.8. Pentru zonele de pescuit recreativ neatribuite către asociaţiile de pescuit recreativ Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură instituie regim de protecție totală a resurselor acvatice vii atâta timp cât zonele rămân neatribuite.
Art.9. Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi au obligația să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.
Art.10. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se abrogă.
Art.11. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
MINISTRU
Petre DAEA
Anexa nr.1
 
Planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice vii în zona/zonele de pescuit …………………………………………………………………………..
 
Capitolul 1: Datele de identificare şi de delimitare a zonei/zonelor de pescuit recreativ. Capitolul 2: Scurt istoric a activităţii din ultimii 5 ani ai asociaţiei de pescuit recreativ în zona/zonele de pescuit solicitate.
2.1.Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii;
2.2. Investiții realizate în domeniul pescuitului recreativ
2.2. Activităţi de înbunătăţire a condițiilor de mediu, de pază și control efectuate în scopul protecției resursei acvatice vii ;
2.3. Unități de acvacultură înregistrate în RUA destinate producerii și creșterii peștelui și pescuitului recreativ.
2.3. Populările cu puiet de peşte efectuate ( cantități anuale și pe specii, cuiburi embrionate);
2.4. Evoluţia numărului de pescari recreativi ai asociației pe ultimii 5 ani;
2.5. Acțiuni de educare a pescarilor recreativi pentru protecţia resurselor acvatice vii şi a mediului acvatic realizate.
 
Capitolul 3: Date privind asociaţia de pescari recreativi.
3.1. Situaţia financiară pe ultimii 5 ani;
3.2. Personalul de specialitate și personalul propriu atestat și autorizat pentru pază în condițiile legii;
3.4. Situaţia existentă a mijloacelor de transport auto, ambarcaţiuni, dotări, etc, necesare desfăşurării activităţii.
 
Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii.
 
Capitolul 5: Măsurile realizate și propuse pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a resursei acvatice vii.
5.1. Investiții propuse în protecția zonelor de reproducere și creștere a puietului în habitatele piscicole naturale;
5.2. Investiții propuse în unități de producere a puietului de pește necesar populării habitatelor piscicole naturale;
5.3. Investiții propuse în facilități pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ;
5.4. Investiții propuse în facilități pentru înbunătățirea activităților de pază și protecție a resurselor acvatice vii (mijloace de transport auto, ambarcațiuni,etc.);
5.5. Investiții propuse în instalații pentru întreținerea ecosistemelor acvatice.
 
Capitolul 6: Dimensionarea capturii totale admisibile anuale şi a capacităţii de captură exprimată în număr de permise de pescuit recreativcare se pot elibera anual.
 
Capitolul 7: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociaţiei. Capitolul 8: Sistemul de evidenţă şi raportare a capturilor către A.N.P.A. Capitolul 9: Documente referitoare la asociaţia de pescuit recreativ.
9.1. Codul de identificare fiscală;
9.2. Sentinţa civilă de de înfiinţare;
9.3. Statutul asociaţiei;
9.4. Certificatul de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
 
Anexa nr.2
 
 
Criterii de evaluare:
 
1. Criterii de constituire și funcționare
 
Asociaţiile de pescari sportivi trebuie să facă dovada că sunt:
 
a. legal constituite, demonstrată prin prezentarea Certificatului din Registrul special, eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului de la sediul asociației de pescari, cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii documentației la A.N.P.A.
b. înregistrate de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi.
 
c. Numărul mediu de membri înregistraţi în ultimii 5 ani, conform rapoartelor anuale transmise la ANPA, sau declarațiilor pe proprie răspundere.
2. Criterii de capacitate tehnico/profesională , certificată prin:
 
Planul de management;
Lista utilajelor şi dotărilor tehnice proprii;
Lista echipamentelor destinate protecţiei şi conservării resursei acvatice;
Lista personalului propriu pentru controlul / paza obiectivelor, bunurilor şi resursei acvatice, și autorizările şi avizele emise în condiţiile legii (în copii conforme cu originalele);
Lista personalului propriu cu studii de specialitate în domeniul pescăresc angajat și atestatele profesionale (în copii conforme cu originalele).
 
3. Criterii de capacitate economică şi financiară, atestată prin:
Valoarea activelor;
Certificat de atestare fiscală, eliberat de DGFP, care atestă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat şi Consiliul local, valabil la data evaluării, în original sau în copie legalizată.
 
Anexa nr.3
Grila de evaluare
 
Nr. Criteriul de evaluare Punctaj max.
crt.
 
I Criterii de constituire și funcționare 25
 
I.1 Legal constituită Eliminatoriu
 
I.2 Înregistrată în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi Eliminatoriu
 
I.3 Numărul mediu de membri pescari înregistraţi în ultimii 5 ani  și raportați la ANPA 25
 
- de la 0 la 1.000 (0-5)
- de la 1001 la 3.000 (5-10)
- de la 3001 la 5.000 (10-20)
- de la 5001 la 10.000 (20-25)
 
II Criterii de capacitate tehnico/profesională 75
 
II,1 Planul de management 30
 
II.2 Lista utilajelor, şi dotărilor tehnice proprii. 10
- Mașini de teren 3
- Ambarcațiuni 3
-    Alte dotări (binoclu, arme pază,uniforme, mijloace comunicare, etc) 4
 
II.3 Personal propriu: Lista personalului propriu: (total din care) 20
- de specialitate în pescuit/piscicultură (din care) 4
- studii medii;
- studii superioare; 6
- avizat pentru paza obiectivelor (aferent zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate). 10
 
III Criterii de capacitate economică şi financiară 15
 
III.1 Valoarea activelor 5
- între 500.000 – 1.000.000 lei max. 5 puncte
10
- între 1.000.000-  1.500.000 lei max. 10 puncte
15
- peste 1.500.000 lei max.  15 puncte
 
 
III.2 Cazier fiscal ( Nu înregistrează datorii la DGPF şi Consiliul local ) Eliminatoriu
 
Total 100*
 
* Punctaj minim necesar = 80
 
 
Sursa: ANPA, http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/Proiecte%202016/Proiect%20ORDIN%20Pescuit%20Sportiv%202017.pdf

adaugă comentariu

Discuție: